تبلیغات
اشک ققنوس - شاه نعمت الله ولى
 
اشک ققنوس
پنجشنبه 28 مرداد 1389 :: ققنوس اشک
رندیم و دگر مستیم تا باد چنین بادا
توبه همه بشکستیم تا باد چنین بادا
چون قطره از این دریا دیروز جدا بودیم
امروز بپیوستیم تا باد چنین بادا
عقل از سر نادانی دردسر ما می داد
عشق آمد و وارستیم تا باد چنین بادا
ما دست برآوردیم در پاش سر افکندیم
مستانه از آن دستیم تا باد چنین بادا
زنّار سر زلفش افتاد به دست ما
زُنّار چنان بستیم تا باد چنین بادا
آن رند خراباتی رندانه حریف ماست
او سر خوش و ما مستیم تا باد چنین بادا
ما سیّد رندانیم با ساقی سرمستان
در میکده بنشستیم تا باد چنین بادا
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاربی کنگر چه کار آید مرا
راه بی رهبر چه کار آید مرا
گر نباشد مرتضی با من رفیق
خدمت قنبر چه کار آید مرا
عیسی مریم همی جویم به جان
بندگی خر چه کار آید مرا
گرنه سر باشد فدای پای او
درد سر بر سر چه کار آید مرا
خوش تر از مشک بوی یار من
مشک یا عنبر چه کار آید مرا
خم می دارم مدام از حضرتش
جام یا ساغر چه کار آید مرا
بندگی سیّدم چون پیشواست
خدمت سنجر چه کار آید مرا
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یار من بی یار کی ماند مرا
خسته ام بی تیمار کی ماند مرا
گر چه بیمارم ولی دارم امید
کو چنین بیمار کی ماند مرا
شادمانم گرچه غم ها می ورم
غم خورم غمخوار کی ماند مرا
من چنین مخمور او مست وخراب
بر در خّمار کی ماند مرا
کار بیکاری ست کار عاشقان
عشق او بی کار کی ماند مرا
سر پر از سودایم و کیسه تهی
بر سر بازار کی ماند مرا
گر نباشد صدق من صدیق وار
سیّدم در غار کی ماند مرا
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبتلایی دیدمش خوش در بلا
گفتمش خواهی بلا،گفتا بَلا
از بلا چون کار ما بالا گرفت
جان ما جوید بلا از مبتلا
بینوایان را نوایی دیگر است
خوشنوایی می طلب از بینوا
آبرو جویی در این دریا درآ
عین ما می جو به عین ما چو ما
دُرد دردش عاشقانه نوش کن
تا ز درد درد دل یابی دوا
در محیطی بی کران افتاده ایم
نیست ما را ابتدا و انتها
نعمت الله ساقی و ما رند مست
با حریفان در خرابات فنا
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پادشاه و پادشاهی، ما و درویشی ما
عاقلان و آشنایان، ما و بی خویشی ما
در میان عشقبازان،ما کمیم از هر کمی
از کمیّ ماست، در عالم همه بیشی ما
خواجه گر دارد غنا،دارد غنایی بر غنا
از غنای خواجه خوش تر، فقر درویشی ما
بنده ی دل ریش سلطانیم و مرهم وصل اوست
عاقبت رحمی کند سلطان به دل ریشی ما
صورت سیّد که دیدی آخرش خوانی رواست
معنی او را نگر دزیاب این پیشی ما
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چیست عالم شبنمی از بحر ما
کیست آدم عارفی در شهر ما
هر کجا بکری ست در دار وجود
از سر مهر آمده در مهر ما
دهر جز نقش خیالی بیش نیست
بگذر از دهر و طلب کن دهر ما
عقل زهر است ای پسر پازهر عشق
زهر بگذار و بجو پازهر ما
رحمت ما بر غضب پیشی گرفت
لطف ما مستور کرده قهر ما
غیر ما در بحر ما دیگر مجو
خود کجا غیری بود در بهر ما
نعمت الله نعمتی دارد تمام
جمع کرده این همه از بهر ما
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوش آب حیاتی ست روان در نظر ما
عالم همه سیراب شد از رهگذر ما
از دیده ی ما آب روان است به هر سو
امید که جاوید بماند اثر ما
عمری ست که در گوشه ی میخانه مقیمیم
رندان همه سر مست فتاده به در ما
ما غرقه ی دریای محیطیم چو ماهی
ما را تو به دست آور و می جو خبر ما
سودازده ی زلف پریشان نگاریم
تا از سر آن زلف چه آید به سر ما
خوش نقش خیالی ست درین خلوت دیده
روشن بتوان دید ببین در نظر ما
هر میوه که در جنت اعلا بتوان یافت
از نعمت الله طلب و از شجر ما
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جام گیتی نماست این دل ما
خلوت کبریاست این دل ما
در دل ما جز او نمی گنجد
روز و شب با خداست این دل ما
کنج دل گنج خانه ی شاه است
مخزن پادشاست این دل ما
ما و دل هر دو خواجه تاشانیم
یار و همدرد ماست این دل ما
دردمندیم و درد می نوشیم
دُرد دردش دواست این دل ما
در خرابات عشق دل گم شد
توچه دانی کجاست این دل ما
نعمت الله از دل ما جو
که بدو آشناست این دل ما
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماه ما از در درآمد نیم شب
آفتاب ما برآمد نیم شب
بخت ما بیدار شد در نیم روز
عمر رفته بر سر آمد نیم شب
روز تا شب در تمنّا بود دل
ناگهانی دلبر آمد نیم شب
بس که آب دیده ام بر خاک ریخت
سرو نازم در بر آمد نیم شب
وصل او در روز خوش باشد ولی
بی رقیبان خوش تر آمد نیم شب
خلوت جانم چو شب تاریک بود
روشنی او درآمد نیمه شب
نعمت الله را درخت دولتش
از سعادت در برآمد نیم شب
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتشی ظاهر شد و پیدا و پنهانم بسوخت
شمع عشقش در گرفت و ریشه ی جانم بسوخت
از دم گرمم به عالم آتشی خوش در فتاد
هرچه بود از خشک و ترهم این و هم آنم بسوخت
عشق جانان آتش است و جان من پروانه ای
منتش بر جان من کز عشق جانانم بسوخت
عود دل را سوختم در مجمر سینه خوشی
از تف آن دامن و گوی گریبانم بسوخت
بود گنج معرفت در کنج ویران دلم
آتشی افتاد و گنج و کنج ویرانم بسوخت
ز آه دلسوزم که آتش میفتد درین و آن
جسم و جان بر باد رفت و کفر و ایمانم بسوخت
گفته های نعمت الله می نوشتم در کتاب
در قلم آتش فتاد و دست ویرانم بسوخت
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دُرد دردش نوش کن گر صاف درمان بایدت
جام فداکن همچو ماگر وصل جانان بایدت
گر عطای شاه می خواهی کدایی کن چو ما
بندگی کن بر درش گر قرب سلطان بایدت
در سواد کفر زلفش نور ایمان رو نمود
ظلمت کفرش بجو گر نور ایمان بایدت
بایدت چون گوی گردیدن به سر درکوی دوست
گر ز دست پادشه انعام چوپان بایدت
گر هوای کعبه داری ز بیابان رو متاب
رنج باید برد اگر گنج فراوان بایدت
آرزوی باده داری ساقی مستی طلب
با خَضَر همراه شو گر آب حیوان بایدت
جام می شادی روی نعمت الله نوش کن
همدم ما شو دمی گر ذوق رندان بایدت
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر که ز اهل خداست تابع آل عباست
منکر آل رسول دشمن دین خداست
دوستی خاندان درد دلم را دواست
جان علی ولی در حرم کبریاست
صورت او هل اتی،معنی او انّماست
باب حسین و حسن ابن عم مصطفاست
پیروی او بود دین حق و راه راست
سلطنت لافتی غیر علی خود که راست
مشهد پاک نجف روضه ی رضوان ماست
یک سر موی علی هر دو جهانش بهاست
لحمک لحمی وراست همدم او مصطفاست
هر که موالی بود خویش من و آشناست
آیت او انّماست آنکه ولی خداست
آنکه ولی خداست آیت او انّماست
مدعی این طریق ره رو راه خطاست
بنده ی درگاه او سیّد هر دو سراست
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشق او همدم دیرینه ی ماست
خلوتش در حرم سینه ی ماست
جان ما گر چه که آیینه ی اوست
روی او نیز هم آیینه ی ماست
کنج دل گوشه ی ویرانه اوست
گنج او حاصل گنجینه ی ماست
عشق بازیدن و می خواری هم
عادت کهنه دیرینه ی ماست
صوفی صافی معنی به صفا
طالب صورت پشمینه ی ماست
آنچه امروز تویی عالم آن
حرفی از درس پریرینه ی ماست
همچو سید بود ایمن ز خمار
هر که مست از می دوشینه ی ماست
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درد اگر با همدرد گویی رواست
درد با بی درد گفتن  خود خطاست
دردمندیم و دردی می خوریم
دردمندی چو ما دیگر کجاست
دُرد دردش نوش کن گر عاشقی
زانکه دُرد درد او ما را دواست
در نظر داریم بهر بیکران
آب روی ما همه از عین ماست
عشق در دور است و ما همراه او
سیر ما بی ابتدا و انتهاست
جمله موجودیم از جود وجود
هرچه موجودات است نور کبریاست
هیچ شی بی نعمت الله هست نیست
هرچه هست و بود و باشد با خداست
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آبروی ما ز اشک چشم ماست
همچو ما با آبرویی خود کجاست
بحر عشق ما کرانش هست نیست
غرقه ای داند که با ما آشناست
حال ما گر عاشقی پرسد بگو
رند مستی فارغ از هر دو سراست
بینوایی کاو گدای کوی اوست
نزد درویشان گدایی پادشاست
غیر عشق او حکایات است و بس
جز هوای وا دگر باد هواست
درد باید درد باید درد درد
درد دل می کش که درد دل دواست
نعمت الله دُرد دردش نوش کرد
آفرین بر وی که او همدرد ماست
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشنو معانیی که بیان ولایت است
دارم نشانه ای به نشان ولایت است
آب حیات ماست به هر سو که می رود
سرچشمه اش ز بحر روان ولایت است
ملک جهان چو باغ ارم باز تازه شد
حکمی به ما رسید که آن ولایت است
ایام غم گذشت و دگر شاد خرّمیم
آمد امام وقت و زمان ولایت است
بشنو به ذوق گفته ی مستان و گوش کن
کاین قول عاشقان ز زبان ولایت است
گنجینه ی ولایت والی دل وی است
جانم فدای اوست که جان ولایت است
از خوان نعمت الله ما نعمتی بخور
خوش نعمتی بود که ز خوان ولایت است
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما غرقه ی آبیم و چنین تشنه عجیب است
در خانه ی خویشیم و غریبیم،غریب است
در عین وصالیم و گرفتار فراقیم
ما دور ز یاریم ولی یار قریب است
در مانده ی دردیم ولی خّرم و شادیم
ما را چه غم از درد چو محبوب طبیب است
در دیده ی مجنون همه جا صورت لیلی ست
در چشم محّبان همه معنی حبیب است
ای عقل تو مخموری و من عاشق سرمست
غوغا مکن ای خواجه که این هردو نصیب است
لاهوت تو چون موسی وناسوت تو تابوت
معنی توچون عیسی و صورت چوصلیب است
ماییم که معشوق خود و عاشق خویشیم
هم سیّد و هم بنده نظر کن چه عجیب است
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفتمش روی تو گویا قمر است
گفت والله ز قمر خوبتر است
گفتمش زلف تو آشفته چراست
گفت سرگشته ی دور قمر است
گفتمش نوش لبت چیست بگو
گفت پالوده ی قند و شکر است
گفتمش چشم خوشت برد دلم
گفت هشدار که جان در خطر است
گفتمش قد تو سروی است بلند
گفت آن نسبت کوته نظر است
گفتمش از تو که دارد خبری
گفت آن کس که ز خود بی خبر است
گفتمش عمر منی زود مرو
گفت عمر است و از آن درگذر است
گفتمش جان به فدای تو کنم
گفت از اینها بر ما مختصر است
گفتمش سیّد ما بنده ی اوست
گفت آری به جهان این سمر است
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر خوش باشد ولی با یار همدم خوش ترست
یک دمی با همدمی از ملک عالم خوش ترست
درد دل داریم و درد دل دوای جان ماست
گرچه دل ریشیم زخم او ز مرهم خوش ترست
مجلس عشقست و رندان مست و ساقی در حضور
این چنین خوش مجلسی از صحبت جم خوش تر است
یک دمی با همدمی و گوشه ی میخانه ای
از حیاط جاودان می دان که آن دم خوش ترست
نور چشم ماست او بنشسته خوش بر جای خود
خلوت خالی خوش با یار محرم خوش ترست
جان جانان هر دو سر مست و باهم یارغار
جمع این یاران اگر باهم باشند خوش ترست
نعمت الله سر خوش است از ذوق می گوید سخن
هرچه گوید خوش بگو والله اعلم خوش ترست
___________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای عاشقان ای عاشقان ما را بیانی دیگر است
ای عارفان ای عارفان ما را نشانی دیگر است
ای بلبلان ای بلبلان ما را نوا خوش تر بود
زیرا که این گلذار ما از بوستانی دیگر
ای خسرو شیرین سخن ای یوسف گل پیرهن
وی طوطی شکرشکن ما را زبانی دیگر است
یاری که اندر کار دل جان داد در بازار دل
همچون دل صاحب دلان زنده به جانی دیگر است
تا عین عشقش دیده ام مهرش به جان ورزیده ام
در آشکارا و نهان ما را عیانی دیگر است
خورشید جمشید فلک بر آسمان چارم است
مهر منیر عاشقان بر آسمانی دیگر است
اقلیم دل شد ملک جان شهر تن آمد و این جهان
کون و مکان عاشقان در لامکانی دیگر است
رند و در میجانه ها،صوفی و کنج صومعه
ما را سریر سلطنت بر آستانی دیگر است
سیّد مرا جانان بود هم درد و هم درمان بود
جانم فدای جان او کاو از جهانی دیگر است

نوع مطلب : شعرهای ناب، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 13 مرداد 1396 09:00 ب.ظ
all the time i used to read smaller articles or reviews that also
clear their motive, and that is also happening
with this piece of writing which I am reading at this time.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:29 ق.ظ
I'm curious to find out what blog platform you are utilizing?
I'm having some minor security problems with my latest blog
and I'd like to find something more secure. Do you have any suggestions?
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:24 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your weblog.
You have some really good posts and I think
I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some material for your blog in exchange for a
link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مدیر وبلاگ : ققنوس اشک
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

.